1 Administratorem Państwa danych osobowych jest Bursa Towarzystwa Salezjańskiego w Szczecinie. Z Administratorem można skontaktować się listownie: ul. Ku Słońcu 124, 71-080 Szczecin e-mailowo: bursasalezjanska.dyrektor@gmail.com , telefonicznie: 511 456 144.

2. Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować e-mailowo: bursasalezjanska.dyrektor@gmail.com  oraz telefonicznie:  511 456 144.

3. Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji do Bursy Towarzystwa Salezjańskiego w Szczecinie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. h RODO, tj. w celu wykonania obowiązku prawnego nałożonego art. 145 i art. 150 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz., 59 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie publicznych placówek oświatowowychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania (Dz.U. z 2017 r. poz. 1606).

4. Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa, a także te, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.

5. Dane osobowe pozyskane w procesie rekrutacji będą przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym wychowanek będzie uczęszczał będzie do bursy, a w przypadku nieprzyjęcia do bursy – przez okres jednego roku.

6. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

7. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.

8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. W celu uczestniczenia w rekrutacji są Państwo zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych skutkuje odmową uczestnictwa w rekrutacji.

 

Klauzula informacyjna dla wychowanków i rodziców – proces rekrutacji

BURSA-TS.SZCZECIN.PL

BURSA-TS.SZCZECIN.PL

sekretariat@bursa-ts.szczecin.pl

Bursa Towarzystwa Salezjańskiego

ul. Ku Słońcu 124

71-080 Szczecin 

 

Sekretariat:  tel. 882 341 967

Księgowość:  tel. 882 341 967

Fax: 91 485 48 84 

Portiernia:  tel. 91 48 35 123 

Dyrekcja:  tel. 511 456 144

Wychowawcy:  tel. 882 341 969