Statut Bursy 

ROZDZIAŁ 1

 

Przepisy ogólne

 

§ 1

1. Bursa Szkolna ma swoją siedzibę w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu 124,i jest placówką niepubliczną zapewniającą opiekę i wychowanie młodzieży męskiej szkół podstawowych, i gimnazjalnych, i ponadgimnazjalnych do lat 24 w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania.

2. Ustalona nazwa jest używana przez bursę w pełnym brzmieniu.

3. Organem prowadzącym Bursę jest Inspektoria p.w. św. Wojciecha Towarzystwa Salezjańskiego z siedzibą w Pile.

4. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Zachodniopomorski Kurator

Oświaty.

 

ROZDZIAŁ 2

 

Cele i zadania

 

§1

1. Podstawowym celem bursy jest:

a) stworzenie bezpieczeństwa i odpowiednich warunków do nauki, rozwijanie indywidualnych zainteresowań i uzdolnień oraz przygotowanie

młodzieży do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności,

b) stworzenie wychowankom odpowiednich warunków sanitarno – higienicznych, zapewnienie całodziennego wyżywienia zgodnie z zasadami żywienia zbiorowego,

c) rozwijanie poczucia odpowiedzialności, patriotyzmu oraz kształtowanie nawyku spędzania czasu wolnego, poprzez uczestniczenie w kulturze, sporcie i turystyce.

2. Bursa umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej, religijnej i przestrzega zasad zawartych w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i Konwencji o Prawach Dziecka.

3. Placówka prowadzona jest wg. systemu wychowawczego św. Jana Bosko.

4. W procesie opiekuńczo-wychowawczym respektuje się uniwersalne zasady etyki.

 

§ 2

1. Bursa zapewnia wychowankom:

a) całodobową opiekę,

b) warunki do nauki,

c) pomoc w nauce,

d) warunki do rozwijania zainteresowań,

e) warunki umożliwiające uczestnictwo w kulturze, sporcie i turystyce.

 f) wychowanie chrześcijańskie oparte o system wychowawczy św. Jana Bosko

 

§ 3

1. Bursa realizuje zadania opiekuńczo –wychowawcze zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny oraz wewnętrznymi uregulowaniami zapewniającymi bezpieczeństwo i zdrowie młodzieży.

2. Opiekę nad młodzieżą przebywającą w bursie sprawują nauczyciele – wychowawcy i inni pracownicy bursy.

3. Rozkład zajęć opiekuńczo – wychowawczych, ustalony przez dyrektora bursy, uwzględnia opiekę wychowawczą przez całą dobę.

4. Bursa zapewnia wychowankom właściwe warunki do nauki poprzez udostępnianie odpowiednio wyposażonych pomieszczeń do nauki i możliwość korzystania z biblioteki.

5. Młodzieży przebywającej w bursie zapewnia się pomoc w nauce poprzez:

a) organizowanie wśród młodzieży zespołów samopomocy koleżeńskiej

w nauce,

b) organizowanie nauki własnej,

c) udostępnianie zbiorów biblioteki bursy,

d) pomoc merytoryczną w miarę możliwości.

6. Bursa umożliwia młodzieży atrakcyjne formy spędzania czasu wolnego, indywidualny rozwój zainteresowań, uczestnictwo w kulturze, sporcie i turystyce poprzez:

a) uczestniczenie w spektaklach teatralnych, filmach, koncertach, zwiedzanie wystaw i muzeów,

b) przygotowanie uroczystości tradycyjnych, okolicznościowych, rozrywkowych i zajęć sportowych na terenie placówki,

c) udział w zajęciach i działaniach organizowanych w bursie przez wychowawców w odpowiedzi na zainteresowania młodzieży,

d) udział w konkursach organizowanych przez instytucje oświatowe, a także na terenie bursy,

e) udział w imprezach naukowych, kulturalnych i sportowych organizowanych przez instytucje kultury i oświaty.

7. Bursa umożliwia młodzieży rozwijanie samodzielności, odpowiedzialności i samorządnego działania poprzez:

a) współtworzenie regulaminów wewnętrznych normujących życie mieszkańców w bursie,

b) reprezentowanie interesów ogółu mieszkańców wobec wychowawców i dyrektora,

c) organizowanie różnych form działalności kulturalnej, rozrywkowej, sportowej turystycznej oraz samoobsługowej i porządkowej wynikającej z potrzeb życia zbiorowego.

8. Bursa realizuje swoje zadania we współpracy z rodzicami, opiekunami prawnymi, szkołami oraz poradniami psychologiczno – pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi szczególnie w zakresie:

a) rozwiązywania problemów wychowawczych i trudnych sytuacji życiowych młodzieży,

b) analizy osiągnięć i trudności w nauce,

c) problemów zdrowotnych młodzieży,

d) przeciwdziałania zachowaniom patologicznym.

 

§ 4

1. W bursie działa Zespół Wychowawczy do spraw oceny sytuacji wychowanków, powołany przez dyrektora bursy.

2. Do działań Zespołu Wychowawczego należy w szczególności:

a) diagnozowanie problemów wychowawczych wychowanków,

b) opracowanie planu opiekuńczo – wychowawczego na dany rok szkolny,

c) doskonalenie metod pracy wychowawczej.

3. W skład Zespołu Wychowawczego wchodzą:

a) dyrektor bursy lub upoważniona przez niego osoba – jako przewodniczący zespołu,

b) wychowawcy grup wychowawczych,

c) w miarę potrzeb i możliwości pedagog bursy.

4. Zespół Wychowawczy ds opracowania planu opiekuńczo- wychowawczego na dany rok szkolny powoływany jest corocznie przez Dyrektora.

 

ROZDZIAŁ 3

 

Formy współpracy z rodzicami i szkołami

 

§ 1

1. Rodzice, opiekunowie prawni i nauczyciele – wychowawcy współpracują ze sobą w sprawach opieki i wychowania młodzieży.

2. Przewiduje się, między innymi następujące formy współpracy rodziców, opiekunów prawnych z nauczycielami – wychowawcami:

a) rozmowy indywidualne rodziców, opiekunów prawnych z nauczycielami – wychowawcami i dyrektorem bursy,

b) zebrania rodziców, opiekunów prawnych zwoływane przez dyrektora, przynajmniej raz w roku szkolnym,

c) kontakty telefoniczne, listowne pomiędzy rodzicami, opiekunami prawnymi,

a nauczycielami – wychowawcami i dyrektorem,

d) inne formy współpracy grupowej lub indywidualnej wprowadzone w miarę potrzeb.

3. Rodzice, opiekunowie prawni mają prawo do odwiedzania swoich dzieci mieszkających w bursie.

4. Rodzice, opiekunowie prawni wychowanków mają prawo do:

a) zapoznania się ze Statutem Bursy i innymi dokumentami wewnętrznymi regulującymi jej funkcjonowanie,

b) uzyskania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania i postawy na terenie placówki,

 

§ 2

1. Bursa współpracuje ze szkołami, do których uczęszczają wychowankowie poprzez:

a) konsultacje z wychowawcami klas

b) w razie potrzeby konsultacje z pedagogami szkolnymi.

 

ROZDZIAŁ 4

 

Organy Bursy

 

§ 1

1. Organami Bursy są:

1) Dyrektor,

2) Rada Pedagogiczna,

3) Zarząd Placówki

4) Samorząd wychowanków

 

§ 2

1. Bursą kieruje ks. dyrektor, któremu stanowisko dyrektora powierza organ prowadzący placówkę.

2. Dyrektor bursy w szczególności:

a) kieruje działalnością Bursy i reprezentuje ją na zewnątrz,

b) sprawuje nadzór pedagogiczny,

c) sprawuje opiekę nad wychowankami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

d) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym bursy zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę bursy,

e) tworzy warunki do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy wychowanków,

f) zapewnia pomoc nauczycielom w realizacji ich zadań i w ich doskonaleniu zawodowym,

g) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych.

4. Dyrektor bursy może, w drodze decyzji, skreślić wychowanka z listy mieszkańców bursy w uzasadnionych przypadkach określonych w Statucie Bursy i Regulaminie Bursy. Skreślenie następuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej.

5. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w bursie nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:

a) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników bursy,

b) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom bursy,

c) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników bursy.

6. Dyrektor Bursy w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną i Młodzieżową Radą Bursy.

 

§ 3

1. W bursie działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem bursy w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących wychowania i opieki.

2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w bursie. W posiedzeniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.

3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor bursy.

4. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, po I i II semestrze każdego roku szkolnego oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego, organu prowadzącego bursę lub co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.

5. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebranie Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania z tygodniowym wyprzedzeniem.

6. Dyrektor Bursy przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności bursy.

 

§ 4

1. Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy:

a) zatwierdzanie planów pracy opiekuńczo – wychowawczej bursy,

b) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych

w bursie,

c) odejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy mieszkańców bursy.

2. Rada Pedagogiczna opiniuje:

a) organizację pracy bursy, w tym tygodniowy rozkład zajęć opiekuńczo-wychowawczych

b) propozycje dyrektora bursy w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć wychowawczych i opiekuńczych.

3. Dyrektor bursy wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie powiadamia organ prowadzący bursę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym bursę uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa.

Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

4. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt Statutu Bursy albo jego zmian.

 

§ 5

1. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

2. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.

3. Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, które mogą naruszyć dobro osobiste wychowanków lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników bursy.

 

§ 6

1. Zarząd jest organem kolegialnym, doradczo-wnioskodawczym i opiniodawczym dla organu prowadzącego. Może wnioskować i wyrażać opinie we wszystkich sprawach dotyczących działania bursy.

2. Skład Zarządu placówki:

a) Dyrektor

b)przedstawiciel organu prowadzącego

c) Rada Domu Zakonnego

 

§ 7

1. W bursie działa Młodzieżowa Rada Bursy , będąca jej społecznym organem.

2. Zasady wybierania i działania Młodzieżowej Rady Bursy określa regulamin uchwalony przez ogół wychowanków w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Młodzieżowa Rada Bursy jest jedynym reprezentantem ogółu wychowanków.

3. Regulamin Młodzieżowej Rady Bursy nie może być sprzeczny ze Statutem Bursy.

4. Młodzieżowa Rada Bursy może przedstawić Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach bursy, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw wychowanków, takich jak:

a) prawo do jawnej i umotywowanej oceny z zachowania,

b) prawo do organizacji życia w bursie, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między nauką w szkołach, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,

c) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z zainteresowaniami w duchu św. Jana Bosko w porozumieniu z dyrektorem,

f) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Młodzieżowej Rady Bursy.

 

§ 8

1. Wszystkie organa bursy współdziałają ze sobą mając:

a) możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji określonych niniejszym Statutem i przepisami szczegółowymi,

b) zapewnienia bieżącej wymiany informacji pomiędzy nimi o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach.

 

 

ROZDZIAŁ 5

 

Organizacja pracy Bursy

 

§ 1

1. Organizację placówki określają:

a) statut placówki

b)arkusz organizacyjny

c)regulaminy

d) rozkład dnia

e)tygodniowy plan zajęć

f) plan pracy opiekuńczo-wychowawczej

2. Rok szkolny w bursie rozpoczyna się z dniem 1 września każdego roku, a kończy z dniem 31 sierpnia następnego roku.

3. Terminy rozpoczynania i zakończenia zajęć opiekuńczo – wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii szkolnych określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

4. Szczegółowa organizacja wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji bursy opracowany przez dyrektora, na podstawie opinii Rady Pedagogicznej, zatwierdzony przez organ prowadzący bursę.

5. W arkuszu organizacji bursy określa się w szczególności:

a) liczbę pracowników bursy, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze,

b) liczbę młodzieży,

c) ilość grup wychowawczych,

6. Arkusz organizacji Bursy zatwierdza organ prowadzący do dnia 30 maja każdego roku.

 

§ 2

1. Podstawową formą organizacyjną pracy z wychowankami w bursie jest grupa wychowawcza.

2. Grupą wychowawczą opiekuje się nauczyciel – wychowawca i jest odpowiedzialny za wychowanie i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece wychowanków.

3. Tygodniowy, obowiązkowy wymiar zajęć opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych bezpośrednio z wychowankiem albo na jego rzecz, nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć, wynosi 30 godzin.

4. Opiekę w porze nocnej sprawuje nauczyciel – wychowawca.

5. W uzasadnionych przypadkach opiekę w porze nocnej może sprawować osoba nie będąca wychowawcą, wyznaczona przez dyrektora bursy.

6. Za zgodą organu prowadzącego placówka może również prowadzić działalność w okresie ferii szkolnych.

 

§ 3

1. W placówce zatrudnia się:

1) nauczycieli – wychowawców,

2) pracowników administracji i obsługi.

 

ROZDZIAŁ 6

 

Kadra pedagogiczna bursy - pracownicy

 

§ 1

1. Dyrektor placówki jest mianowany przez Inspektora Towarzystwa Salezjańskiego.

a) Kadrę pedagogiczną stanowią Dyrektor, w miarę możliwości wice dyrektor wraz z wychowawcami oraz w miarę potrzeb inni pracownicy pedagogiczni, jak: psycholog, pedagog szkolny. W placówce mogą być zatrudnieni pracownicy niepedagogiczni.

b)Pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych zatrudnia, wynagradza, zwalnia i premiuje Dyrektor placówki.

 

§ 2

Prawa pracowników określają odrębne przepisy.

 

§ 3

1.Wychowawca prowadzi grupę wychowawczą oraz sprawuje opiekę nad procesem wychowania powierzonych jego opiece wychowanków, a w szczególności:

a) poznaje warunki życia, stan zdrowia, możliwości, zainteresowania i zdolności wychowanków oraz przyczyny występujących trudności.

b) współuczestniczy w opracowaniu i realizacji programów wychowawczo- opiekuńczych.

c) czuwa nad realizacją obowiązku szkolnego i systematycznym uczęszczaniem do szkoły.

d) współpracuje ze szkołami, do których uczęszczają wychowankowie.

e) odpowiada przed Dyrektorem za jakość i wyniki pracy oraz realizację zadań.

 

§ 4

1.Do obowiązków wychowawcy należy:

a) ścisłe przestrzeganie ustalonego czasu pracy i wykorzystywanie go w najbardziej efektywny sposób.

b) przestrzeganie przepisów i zasad bhp oraz przeciwpożarowych.

c) dbanie o majątek placówki – ochrona jego mienia oraz użytkowanie go zgodnie z przeznaczeniem.

d) stałe podnoszenie kwalifikacji

e)tworzenie planów pracy rocznej w grupie.

f) prowadzenie obserwacji wychowanków

g) wdrażanie do utrzymania czystości osobistej i otoczenia.

h) prowadzenie dokumentacji merytorycznej grupy.

i) prowadzenie dziennika zajęć

 

2. Do praw nauczyciela-wychowawcy należą :

a) nauczyciel ma prawo do poszanowania godności osobistej i godności zawodu,

b) nauczyciel ma prawo do odpowiednich warunków pracy umożliwiających wykonywanie obowiązków opiekuńczo – wychowawczych,

c) nauczyciel ma prawo do pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony

dyrektora, Rady Pedagogicznej, doświadczonych nauczycieli i instytucji oświatowych,

d) nauczyciel ma prawo do promowania innowacji metodycznych i pedagogicznych.

 

ROZDZIAŁ 7

 

Warunki pobytu w bursie

 

§ 1

1. Bursa zapewnia całodzienne wyżywienie, według przepisów i zasad racjonalnego żywienia zbiorowego.

2. Bursa posiada pokoje mieszkalne wyposażone w sprzęt podstawowy: tapczany, szafy, szafki nocne, biurka. krzesła.

3. Bursa posiada pomieszczenia do zajęć, wypoczynku i nauki (świetlicę, salę nauki, salę multimedialną, kawiarenkę salę komputerową).

4. Bursa posiada zaplecze sanitarno – higieniczne: łazienki, toalety.

5. Sprzątanie pomieszczeń wspólnego użytku wykonują pracownicy obsługi.

6. Sprzątanie pokoi wykonuje zamieszkująca je młodzież.

 

 

§ 2

1. Rodzice, prawni opiekunowie młodzieży przebywającej w bursie wnoszą opłaty za:

a) posiłki w stołówce bursy równą wysokości kosztów surowca przeznaczonego na wyżywienie, ustalonych przez dyrektora bursy po akceptacji Rady Pedagogicznej ,

b) zakwaterowanie w bursie w wysokości 150 zł.

2. Wysokość opłat za zakwaterowanie w bursie ustala organ prowadzący.

3. Opłaty, o których mowa w ust. a i b, wnosi się z góry do 10 dnia każdego miesiąca.

 

§ 3

1. Bursa zapewnia bezpieczeństwo i ochronę przed przemocą, uzależnieniami i innymi przejawami patologii społecznej, poprzez realizowanie zadań profilaktyki, opieki i wychowania zawartych w programach i planach placówki, a w szczególności:

a) promowanie zdrowego stylu życia,

b) promowanie zachowań ogólnie akceptowanych,

c) motywowanie do nauki i zagospodarowanie czasu wolnego,

d) twórcze rozwiązywanie sporów i konfliktów,

e) tworzenie klimatu wychowawczego sprzyjającego współpracy i współdziałaniu

w atmosferze życzliwości i wzajemnej pomocy,

f) organizowanie spotkań ze specjalistami w zakresie uzależnień i patologii,

g) otoczenie szczególną opieką wychowanków, u których występują zachowania

ryzykowne.

 

ROZDZIAŁ 8

 

Zasady rekrutacji wychowanków do bursy

 

§ 1

1. Dyrektor bursy w każdym roku szkolnym powołuje Komisję Rekrutacyjną.

3. W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzą:

a) przewodniczący komisji, którym jest dyrektor bursy lub upoważniony nauczyciel,

4. Komisja Rekrutacyjna przyjmuje młodzież do bursy uwzględniając :

a) sytuację materialną wychowanków,

b) sytuację rodzinną wychowanków,

c) zameldowanie na pobyt stały poza miastem Szczecin.

 

ROZDZIAŁ 9

 

Prawa i obowiązki wychowanków bursy

 

§ 1

1. Wychowanek ma prawo do:

a) uzyskania pełnej opieki wychowawczej oraz optymalnych warunków do nauki i wypoczynku;

b) zwracania się z wszelkimi problemami do wychowawców

i dyrektora bursy i otrzymania pomocy w sprawach osobistych oraz dotyczących nauki i pobytu w bursie;

c) uczestniczenia w życiu kulturalnym, sportowym, społecznym i religijnym

d) wybierania i bycia wybieranym do samorządu (Młodzieżowej Rady Bursy);

e) wyjścia z bursy i wyjazdów do domu, po uprzednim powiadomieniu wychowawcy i uzyskaniu zgody.

 

§ 2

1.Wychowanek jest zobowiązany do:

a) przestrzegania postanowień dotyczących:

• utrzymywania porządku w pokoju i w pomieszczeniach wspólnego użytku (stołówka, sala nauki, kawiarenka, itp.);

• utrzymywania higieny osobistej;

• terminu odpłatności za mieszkanie i wyżywienie;

• wyjść pozaszkolnych i zwolnień do domu;

b) przestrzegania rozkładu dnia (pory posiłków, ciszy nocnej itp.);

c) wykorzystania czasu do nauki;

d) korzystania z wyżywienia organizowanego przez bursę;

e) ponoszenia odpowiedzialności za sprzęt i urządzenia wspólnego użytkowania w bursie, zgłaszania wychowawcom wszelkich zauważonych awarii i usterek oraz poniesienia kosztów związanych ze zniszczonym czy uszkodzonym przez siebie sprzętem, będącym własnością bursy;

f) uczestniczenia w zebraniach swojej grupy i ogólnych zebraniach mieszkańców;

g) przestrzegania zasad zdrowego trybu życia, tak by nie szkodzić współmieszkańcom oraz zgłaszania wszelkich objawów chorobowych

i wypadków do wychowawcy;

h) przestrzegania innych, wewnętrznych regulaminów bursy (tj. Sali Komputerowej itp.)

i) przestrzegania przepisów BHP i przepisów przeciwpożarowych

j) dostosowania się do bieżących rozporządzeń i poleceń dyrektora bursy.

2.Wychowanek respektuje takie zasady etyki jak:

• okazywanie szacunku wszystkim pracownikom i wszystkim mieszkańcom bursy.

• przeciwstawianie się przejawom brutalności i niewłaściwego, wulgarnego zachowania się innych mieszkańców bursy,

• uczestnictwo w Mszy św. i modlitwach wieczornych.

3.Wychowanków obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, używania alkoholu i narkotyków, pod jakąkolwiek postacią, na terenie bursy.

 

 

ROZDZIAŁ 10

 

Nagrody i kary

 

§ 1

1. Za wzorową i przykładną postawę, a także za wyjątkowo pozytywne działania i ich efekty wychowankowie mogą otrzymać następujące wyróżnienia i nagrody:

a) pochwałę wychowawcy indywidualną, wobec grupy lub wszystkich mieszkańców bursy,

b) pochwałę dyrektora indywidualną, wobec grupy lub wszystkich mieszkańców bursy,

c) pisemną pochwałę skierowaną do szkoły,

d) list gratulacyjny do rodziców,

e) dyplom uznania,

f) nagrodę rzeczową.

 

§ 2

1. Wobec wychowanków nie przestrzegających ustaleń Statutu Bursy mogą być zastosowane następujące kary:

a) upomnienie wychowawcy udzielonym indywidualnie lub wobec grupy,

b) upomnienie dyrektora bursy udzielonym indywidualnie lub wobec innych wychowanków,

c) nagana wychowawcy,

d) nagana dyrektora bursy,

e) orzeczenie pobytu warunkowego,

f) nie przyjęcie do bursy w następnym roku szkolnym,

g) skreślenie z listy mieszkańców bursy.

3. Kary stosowane są w zależności od stopnia przewinienia, a w sytuacjach szczególnie drastycznych z pominięciem ich stopniowania.

4. Decyzją dyrektora bursy, wychowanek może zostać skreślony z listy mieszkańców bursy na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej w przypadku:

a) stwarzania sytuacji zagrażających własnemu bezpieczeństwu i zdrowiu lub wychowanków, nauczycieli, pracowników bursy i innych osób,

b) posiadania narkotyków, środków odurzających i alkoholu lub przebywania pod ich wpływem na terenie bursy,

c) dewastacji wyposażenia bursy,

d) naruszania godności i nietykalności osobistej wychowanków, nauczycieli, pracowników bursy i innych osób,

e) kradzieży i innych czynów niezgodnych z prawem.

5. O udzielonej karze dyrektor bursy powiadamia rodziców lub opiekunów prawnych wychowanka drogą pisemną.

6. Rodzice, prawni opiekunowie lub wychowankowie mogą odwoływać się od kar w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia o udzielonej karze:

a) do dyrektora bursy od kar wymienionych w ust. 1 pkt a- g, niniejszego paragrafu,

 

§ 3

1. W przypadku naruszenia praw wychowanka rodzice, prawni opiekunowie mogą składać skargi do Dyrektora Bursy.

 

ROZDZIAŁ 11

 

Postanowienia końcowe

 

§ 1

1. Bursa finansowana jest z opłat wychowanków, środków własnych Towarzystwa Salezjańskiego, dotacji Kuratorium Oświaty i innych wpłat i darowizn.

2. W szczególnych przypadkach istnieje możliwość odstąpienia od pobierania czesnego w ustalonej wysokości lub zwolnienie na czas określony.

3. Bursa używa pieczęci urzędowej o treści Bursa Towarzystwa Salezjańskiego, ul. Ku Słońcu 124,71-080 Szczecin

4. Bursa prowadzi i przechowuje dokumentacje zgodnie z przepisami.

5. Bursa prowadzi dokumentację dotyczącą pobytu wychowanków, a w szczególności:

a) księgę ewidencji wychowanków,

b) dzienniki zajęć,

c) zeszyt protokołów Rady Pedagogicznej,

d) dokumentację szczegółową o wychowankach. tj. Karty pobytu wychowanka, Zeszyt Raportów.

6. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej bursy określają odrębne przepisy:

a) działalność gospodarcza na terenie placówki może odbywać się jedynie za zgodą dyrektora bursy,

b) zbiórki pieniężne lub rzeczowe, a także akcje charytatywne na terenie placówki mogą być przeprowadzone jedynie za zgodą dyrektora bursy.

 

§ 2

1. Traci moc Statut Bursy z dnia 2 września 1998 roku.

2. Niniejszy Statut został uchwalony przez Radę Pedagogiczną Bursy Towarzystwa Salezjańskiego w Szczecinie dnia 11 stycznia 2010 roku.

 

BURSA-TS.SZCZECIN.PL

BURSA-TS.SZCZECIN.PL

sekretariat@bursa-ts.szczecin.pl

Bursa Towarzystwa Salezjańskiego

ul. Ku Słońcu 124

71-080 Szczecin 

 

Sekretariat:  tel. 882 341 967

Księgowość:  tel. 882 341 967

Fax: 91 485 48 84 

Portiernia:  tel. 91 48 35 123 

Dyrekcja:  tel. 511 456 144

Wychowawcy:  tel. 882 341 969