REGULAMIN BURSY TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO W SZCZECINIE

 

Podstawy prawne:

 

Podstawę prawną niniejszego regulaminu stanowi:

1. Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 listopada 1989 r.

2. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. 1982 Nr 35 poz. 230)

3. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. O postępowaniu w sprawie nieletnich (Dz.U. 1982 nr 35 poz. 228 z późniejszymi zmianami)

4. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 z późniejszymi zmianami)

5. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. O Systemie Oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 oraz z 2021 r. poz. 4 i 1237)

6. Statut Bursy Towarzystwa Salezjańskiego w Szczecinie

 

§ 1

 Informacje wstępne:

 

 1. Bursa Towarzystwa Salezjańskiego jest prywatną placówką o charakterze chrześcijańskim prowadzoną przez Towarzystwo Salezjańskie dla młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych Szczecina.
 2. Uczniowie korzystający z placówki mają obowiązek respektować jej religijno - wychowawczy charakter.
 3. Bursa jest przeznaczona dla tych wychowanków, którzy chcą się uczyć i realizują obowiązek szkolny.
 4. Sprawy niewyszczególnione w regulaminie regulują rozporządzenia Dyrekcji Bursy, Zespołu Wychowawczego oraz stosowne regulaminy.

 

§ 2

Nauka własna

 

 1. Obowiązkowe studium ścisłe odbywa się w czasie przewidzianym w rozkładzie dnia.
 2. W czasie trwania nauki obowiązuje cisza w pokojach i na korytarzach, wychowankowie przebywają w swoich pokojach. Czas przeznaczony na naukę należy wykorzystać efektywnie.
 3. W uzasadnionych przypadkach wychowanek może być zwolniony z nauki własnej za zgodą wychowawcy lub dyrektora bursy.
 4. Wychowankowie uczestniczący w zajęciach pozalekcyjnych w godzinach studium zwalniani są z nauki własnej na podstawie pisemnej informacji ze szkoły lub klubu sportowego. Każdorazowo wychowanek jest zobowiązany wpisywać się do księgi wyjść.

 

§ 3

Obowiązki wychowanka bursy

 

Wychowanek ma obowiązek:

 

 1. Ściśle przestrzegać planu dnia.
 2. Zapoznać się i przestrzega statut i regulaminy placówki.
 3. Dokumentować na bieżąco swoje nieobecności. Każdorazowe opuszczenie placówki należy zapisać w księdze wyjść, a po powrocie potwierdzić swoją obecność.
 4. Okazywać szacunek kierownictwu i wychowawcom, wykonywać ich polecenia.
 5. Tworzyć atmosferę życzliwości i przyjaźni, pomagać słabszym, przeciwdziałać wszelkim przejawom zła.
 6. Czynnie uczestniczyć w życiu wspólnotowym, wykonywać prace społeczno - użyteczne i uczestniczyć w wyznaczonych zajęciach.
 7. Wychowanek ma obowiązek brać udział codziennie we wspólnych modlitwach i słówkach po kolacji, cotygodniowej Mszy św. oraz spotkaniach wychowawczych.
 8. Przezwyciężać błędy własne i kolegów, w przypadku nieporozumień szukać rozwiązań wspólnie z pedagogiem, wychowawcami lub dyrektorem.
 9. Wypadki zachorowań niezwłocznie zgłaszać dyrektorowi placówki lub wychowawcy.
 10. Systematycznie i wytrwale pracować nad wzbogacaniem swojej wiedzy.
 11. Większe kwoty pieniężne i przedmioty wartościowe oddać wychowawcy w depozyt.
 12. Pełnić dyżury na terenie bursy zgodnie z Regulaminem dyżurnego bursy (zał. 2. do Regulaminu bursy).
 13. Uczestniczyć we wszystkich wspólnych posiłkach. Nieobecność na objedzie należy zgłosić z trzydniowym wyprzedzeniem. Niezgłoszone nieobecności na posiłkach skutkują koniecznością wniesienia opłaty za nie. 

 

§ 4

Prawa wychowanka bursy

 

Wychowanek ma prawo do:

 

 1. Poszanowania godności własnej.
 2. Przejawiania własnej aktywności w organizowaniu różnych form życia kulturalnego w bursie.
 3. Korzystać z zamieszkiwanej placówki na wzór domu rodzinnego.
 4. W wyznaczonym miejscu przygotować sobie i spożywać posiłki i gotować wodę
 5. Jawnego, ale kulturalnego wyrażania swoich opinii dotyczących życia w bursie.
 6. Przyjmować odwiedziny osób spoza placówki w miejscu do tego przeznaczonym do godziny 21.00 za wyłączną zgodą wychowawcy lub dyrektora bursy.
 7. Korzystać z pomieszczeń rekreacyjnych w wyznaczonym czasie.
 8. Czynnie uczestniczyć w życiu samorządowym placówki.
 9. Dysponować czasem wolnym zgodnie z planem dnia.

 

§ 5

Troska o mienie bursy

 

 1. Każdy wychowanek jest odpowiedzialny za całość powierzonego mu mienia bursy. Wszelkie szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem sprzętu wychowanek zobowiązany jest naprawić lub zniszczony sprzęt odkupić.
 2. Dekorowanie sal i sypialni oraz dokonywanie zmian zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami estetycznymi może odbywać się za zgodą dyrektora, pedagoga lub wychowawcy.
 3. Mieszkańcy bursy zobowiązani są do utrzymania czystości i porządku we wszystkich pomieszczeniach. Dotyczy to przede wszystkim:
  1. Dbałości o porządek w pokojach,
  2. Codziennego wynoszenia śmieci,
  3. Codziennego wycierania kurzu,
  4. Codziennego zmiatania podłogi.
 4. Raz w tygodniu w pokoju należy przeprowadzić generalne porządki, których wykonanie sprawdza wychowawca.

 

§ 6

Zasady bezpieczeństwa, higieny i zdrowia

 

 1. Wychowankowie zobowiązani są do przestrzegania zasad BHP w bursie i poza nim.
 2. Wychowankowie zobowiązani są do przestrzegania przepisów P.POŻ. W razie ogłoszenia alarmu pożarowego wszyscy wychowankowie opuszczają bursę zostawiając otwarte drzwi od pokoju.
 3. Nie można wychylać się z okien i siadać na parapetach.
 4. Należy zachować ostrożność przy wykonywaniu różnych czynności (prace na terenach zielonych, dyżury w stołówce itd.).
 5. Nie można przechowywać w bursie środków mogących spowodować zagrożenie zdrowia lub życia.
 6. Wychowankowie zobowiązani są posiadać własne lampki do czytania. Włączanie górnego światła podczas ciszy nocnej jest zabronione.
 7. Zabrania się instalowania urządzeń elektrycznych w salach lub manipulowanie w gniazdkach elektrycznych. Wszelkie usterki elektryczne należy zgłaszać na portierni bursy.

 

§ 7

Zakazy

 

Na terenie bursy obowiązuje bezwzględny zakaz:

 1. Wnoszenia, posiadania i dystrybucji oraz przebywania pod wpływem alkoholu, narkotyków, dopalaczy i innych środków psychoaktywnych,
 2. Wnoszenia, posiadania i dystrybucji papierosów oraz e-papierosów.
 3. Wnoszenia i posiadania na terenie bursy przedmiotów niebezpiecznych: broni palnej, broni białej, materiałów pirotechnicznych, środków żrących i toksycznych oraz innych przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia.
 4. Wnoszenia, posiadania i dystrybucji materiałów o treściach pornograficznych, nacjonalistycznych, faszystowskich oraz wzywających do nienawiści względem mniejszości religijnych, narodowościowych i etnicznych.
 5. Przygotowywania posiłków w pokojach wychowanków.
 6. Posiadania w pokojach wychowanków telewizorów, tosterów, opiekaczy, mikrofalówek, kuchenek elektrycznych, kuchenek gazowych i lodówek, itp.
 7. Wychowankowie mogą posiadać w pokoju platformy do gier elektronicznych o ile nie przeszkadza to im w wypełnianiu obowiązków związanych z nauką. O zakazie posiadania platformy do gier komputerowych w pokoju może zdecydować wychowawca lub dyrektor bursy.

 

§ 8

Nagrody

 

Za wzorowe wykonywanie powinności wychowanek może otrzymać:

 1. pochwałę wychowawcy grupy,
 2. pochwałę dyrektora placówki,
 3. list pochwalny do rodziców,
 4. nagrodę rzeczową.

 

§ 9

Kary

 

 1. Za naruszenie zasad regulaminu mieszkańca bursy wychowanek może otrzymać:
  1. upomnienie lub naganę od wychowawcy grupy (z wpisem do dokumentacji grupy),
  2. naganę dyrektora bursy (z powiadomieniem rodziców i szkoły),
  3. naganę dyrektora bursy z ostrzeżeniem o skreśleniu z listy mieszkańców (z powiadomieniem rodziców).
 2. Za rażące nieprzestrzeganie regulaminu wychowanek może:
  1. utracić prawo do mieszkania w bursie na pewien czas,
  2. zostać skreślony z listy mieszkańców,
  3. zostać warunkowo przyjęty do bursy na następny rok szkolny.
 3. Zespół Wychowawczy Bursy może wnioskować o skreślenie wychowanka z listy mieszkańców z pominięciem gradacji kar, gdy:
  1. jego postępowanie zagraża bezpieczeństwu pozostałych wychowanków i innych osób,
  2. jest ono jedynym sposobem ochrony innych wychowanków przed przemocą i agresją z jego strony,
  3. jego postępowanie może prowadzić do uzależnień, demoralizacji oraz innych przejawów patologii u mieszkańców bursy,
  4. dopuścił się czynów o charakterze kryminalnym.
 4. Ze względu na bezpieczeństwo wszystkich wychowanków, każde nieuzasadnione, nawet nieumyślne włączenie alarmu pożarowego, skutkuje ukaraniem wychowanka karą przewidzianą w pkt. 1b, 1c lub 2a zgodnie z gradacją kar.
 5. Rodzice wychowanka ukaranego naganą dyrektora bursy zobowiązani są do kontaktu z pedagogiem.
 6. W przypadku otrzymania przez wychowanka nagany dyrektora bursy z ostrzeżeniem o skreśleniu z listy mieszkańców bursy, rodzice wychowanka zobowiązani są do osobistego wstawiennictwa w bursie w przeciągu dwóch tygodni od decyzji, w celu podpisania kontraktu. W przypadku niepodpisania kontraktu przez rodzica i wychowanka następuje skreślenie ucznia z listy mieszkańców bursy.

 

§ 10

Dyżury wychowanków

 

 1. Obowiązkiem każdego wychowanka jest pełnienie dyżurów na terenie bursy.
 2. Grafiki dyżurów sporządza Asystent lub wychowawca grupy w uzgodnieniu z młodzieżą.
 3. Dyżurny, który nie wywiązuje się ze swoich obowiązków może zostać ukarany zgodnie z gradacją kar.

 

§ 11

Młodzieżowa Rada Bursy

 

 1. Młodzieżowa Rada Bursy jest organem samorządowym mieszkańców bursy.
 2. Młodzieżowa Rada Bursy prowadzi swoją działalność w oparciu o Regulamin Młodzieżowej Rady Bursy.
 3. Opiekuna Młodzieżowej Rady Bursy powołuje i odwołuje dyrektor placówki.

 

§ 12

Pobyt w bursie w dni wolne od nauki szkolnej

 

 1. Z zasady wychowankowie powracają do domów na wszystkie weekendy w ciągu roku.
 2. W szczególnych przypadkach istnieje możliwość pozostania w bursie w dniach wolnych od nauki szkolnej za dodatkową opłatą, której wysokość w danym roku ustala dyrektor bursy.
 3. W czasie pobytu w bursie w dni wolne od nauki szkolnej wychowankowie w cenie pobytu mają zagwarantowane śniadanie i kolację. Obiad należy zorganizować w zakresie własnym.
 4. W czasie pobytu w bursie w dni wolne od nauki szkolnej wychowankowie zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu bursy. Plan dnia wychowanka  ustalany jest każdorazowo w porozumieniu z wychowawcą / salezjaninem sprawującym opiekę nad pozostającymi w bursie.

§ 13

Informacje dodatkowe

 

 1. Nie należy w bursie przechowywać większych sum pieniędzy i wartościowych przedmiotów. W wypadku ich utraty lub zniszczenia bursa nie ponosi za nie odpowiedzialności.
 2. W piątek, przed opuszczeniem bursy, należy pozostawić porządek w pokojach, pusty kosz, na tapczanie pozostawić poduszkę i złożoną kołdrę (jeśli są własnością bursy), wyłączyć z kontaktu urządzenia elektryczne oraz zgasić światło i zamknąć okno.
 3. W dniu opuszczenia bursy przed wakacjami należy zabrać z pokoju wszystkie przedmioty należące do wychowanka. Bursa nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione przez wychowanków w pokojach na czas wakacji. Przedmioty pozostawione w pomieszczeniach bursy po 31 lipca zostaną przekazane do biura rzeczy znalezionych.

 

§14

Zatwierdzenie regulaminu

 

Powyższy regulamin Bursy Towarzystwa Salezjańskiego został zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną w dniu 31.08.2021 roku.

 

Regulamin

BURSA-TS.SZCZECIN.PL

BURSA-TS.SZCZECIN.PL

sekretariat@bursa-ts.szczecin.pl

Bursa Towarzystwa Salezjańskiego

ul. Ku Słońcu 124

71-080 Szczecin 

 

Sekretariat:  tel. 882 341 967

Księgowość:  tel. 882 341 967

Fax: 91 485 48 84 

Portiernia:  tel. 91 48 35 123 

Dyrekcja:  tel. 511 456 144

Wychowawcy:  tel. 882 341 969