Procedury

Poniżej publikujemy zestaw procedur obowiązujących w Bursie Towarzystwa Salezjańskiego w Szczecinie:

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU UJAWNIENIA PRZEZ WYCHOWANKA FAKTU WYKORZYSTANIA SEKSUALNEGO

1. W przypadku ujawnienia przez wychowanka faktu wykorzystania seksualnego wychowawca, lub inny pracownik dzieła podejmie niezwłocznie wszelkie czynności zmierzające do zapewnienia wychowankowi należytej opieki psychologiczno-pedagogicznej oraz ochrony przed kolejnymi przypadkami wykorzystania. W tym celu:a. Przeprowadzi z wychowankiem spokojną rozmowę podczas której postara się ustalić okoliczności zdarzenia oraz tożsamość sprawcy.b. W sposób spokojny postara się wyjaśnić wychowankowi jego sytuację oraz uświadomić mu brak jego winy.c. W żadnym wypadku nie wolno informować wychowanka, że wyniki rozmowy pozostaną tajemnicą, która nie zostanie przekazana odpowiednim służbom.

2. Po przeprowadzeniu rozmowy z wychowankiem pracownik niezwłocznie powiadomi o fakcie dyrektora bursy i pedagoga bursy.

3. W przypadku oskarżenia kierowanego pod adresem dyrekcji pracownik powiadomi bezpośrednio organ prowadzący, lub przełożonego domu zakonnego. Dane kontaktowe organu prowadzącego: Inspektorat Towarzystwa Salezjańskiego, ul. św. Jana Bosko 1, Piła; tel: 673-522-720. W takim przypadku wszelkie kompetencje dyrekcji przejmuje pedagog bursy.4. Dyrektor bursy i pedagog skontaktują się niezwłocznie z rodzicami dziecka. Jeśli napastnikiem był jeden z rodziców skontaktują się wyłącznie z rodzicem niekrzywdzącym.5. Dyrektor bursy w rozmowie wyjaśni rodzicom / prawnym opiekunom wynikającą z panującego prawa konieczność zgłoszenia zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Dyrektor bursy wraz z pedagogiem i wychowawcą zachęcą rodziców do złożenia zawiadomienia, gdyż jest to najkorzystniejsze dla dziecka i dla dalszej procedury prawnej.6. Pedagog zorganizuje pomoc psychologiczną dla wychowanka oraz rodziców / opiekunów prawnych.7. W przypadku odmowy złożenia zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa pracownik, który został poinformowany o wykorzystaniu seksualnym wychowanka bursy złoży samodzielnie zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa w prokuraturze rejonowej, lub w najbliższej komendzie policji.8. W celu złożenia zawiadomienia o przestępstwie seksualnym względem dzieci i młodzieży nie jest wymagana pewność, że do przestępstwa doszło – ważna jest jedynie wiarygodność wiadomości. W przypadku fałszywego oskarżenia składający zawiadomienie nie może być pociągnięty do odpowiedzialności. Zgodnie z art. 304 § 2 Kodeksu Postępowania Karnego „Instytucje państwowe i samorządowe, które w związku ze swą działalnością dowiedziały się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, są obowiązane niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub Policję (…)”.9. W razie jakichkolwiek wątpliwości, lub celem zorganizowania odpowiedniego wsparcia dla wychowanka i rodziców / prawnych opiekunów pedagog lub wychowawca może skorzystać z telefonu zaufania dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci, tel: 800-100-100.PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PRÓBY SAMOBÓJCZEJ LUB SAMOBÓJSTWA WYCHOWANKA§ 11. Każdy pracownik bursy (pedagogiczny i niepedagogiczny) ma obowiązek zareagowania na wszelkie sygnały o ryzyku zachowania autodestrukcyjnego u wychowanka, na niepokojące zachowania mogące wskazywać na zamiary samobójcze. W przypadku zaobserwowania lub posiadania informacji, że wychowanek planuje podjąć lub podjął próbę samobójczą, każdy pracownik powinien niezwłocznie poinformować o tym dyrektora bursy.§ 2Postępowanie w przypadku stwierdzenia występowania u wychowanka czynników wskazujących na ryzyko zachowań samobójczych.1. Do zachowań, które powinny zaniepokoić pracowników bursy, gdyż mogą wskazywać na zamiary samobójcze, należą:a. mówienie wprost lub pośrednio o samobójstwie,b. pisanie listów pożegnalnych lub testamentu,c. przejawianie zainteresowania tematyką śmierci, umierania,d. mówienie o poczuciu beznadziejności, bezradności, braku wyjścia z sytuacji,e. okaleczanie się, autoagresja,f. długotrwały stan smutku, przygnębienia,g. pozbywanie się osobistych i ważnych dla wychowanka przedmiotów,h. izolowanie się, zamykanie się w sobie,i. rezygnacja z zajęć, w które dotychczas był zaangażowany.2. Każdy, kto zauważy niepokojące sygnały, zobowiązany jest zgłosić swoje obserwacje wychowawcy lub pedagogowi bursy. Po odebraniu zgłoszenia wychowawca wraz z pedagogiem dokonują diagnozy zgłoszenia oraz sytuacji szkolnej i rodzinnej wychowanka.3. Jeśli uznają, że zachodzi taka potrzeba, kontaktują się z rodzicami w celu ustalenia przyczyny niepokojących zmian w zachowaniu wychowanka.4. Jeżeli wspólne ustalenia potwierdzają obawy o zagrożeniu, informacja przekazywana jest dyrektorowi szkoły, do której uczęszcza wychowanek.5. Wraz z rodzicami ustalane są zasady postępowania wobec wychowanka: sposób i zakres kontaktów z rodzicami, a także pomoc psychoterapeutyczna na terenie bursy lub poza nią.§ 3Postępowanie w przypadku posiadania informacji, że wychowanek zamierza popełnić samobójstwo (informacja od samego wychowanka, kolegów, rodziny, osób postronnych)1. Pracownik, który otrzymał informację o zamiarze popełnienia samobójstwa przez wychowanka, stara się natychmiast odnaleźć wychowanka i powiadomić o sytuacji jego wychowawcę lub pedagoga bursy.2. Po odnalezieniu ucznia pracownicy nie pozostawiają wychowanka samego, lecz próbują przeprowadzić go w ustronne, bezpieczne miejsce, np. gabinet pedagoga bursy.3. Pracownicy niezwłocznie informują o zaistniałej sytuacji dyrektora bursy.4. Po zdiagnozowaniu sytuacji zagrożenia informują o zaistniałej sytuacji rodziców wychowanka.5. Przekazują dziecko pod opiekę rodziców/prawnych opiekunów, a jeżeli przyczyną zagrożenia jest sytuacja domowa również odpowiednie służby.6. Uczeń powinien natychmiast zostać objęty indywidualną opieką psychologiczną i psychoterapeutyczną.7. Jeśli uznają, że zachodzi taka potrzeba, pedagog i wychowawca wskazują rodzicom konieczność skontaktowania się z psychiatrą.§ 4Postępowanie w przypadku podjęcia przez ucznia próby samobójczej na terenie bursy1. Pracownik, po otrzymaniu informacji o próbie samobójczej wychowanka, stara się natychmiast go odnaleźć.2. Po odnalezieniu wychowanka ustala i potwierdza rodzaj zdarzenia, nie pozostawia wychowanka samego.3. Pracownik usuwa przedmioty umożliwiające ponowienie próby.4. Stara się dyskretnie przeprowadzić wychowanka w bezpieczne, ustronne miejsce, np. gabinet pedagoga bursy.5. Jeśli zachodzi taka potrzeba, udziela pierwszej pomocy przedmedycznej.6. Jeżeli zachodzi taka potrzeba wzywa pogotowie ratunkowe. Jeśli to możliwe, powinien zadbać, aby interwencja służb przebiegła dyskretnie.7. Kiedy pojawi się taka możliwość, powiadamia lub zleca powiadomienie o zdarzeniu dyrektora bursy.8. Dyrektor bursy niezwłocznie zawiadamia rodziców/opiekunów prawnych wychowanka.9. O próbie samobójczej dyrektor informuje grono pedagogiczne pod rygorem tajemnicy służbowej, w celu podjęcia wspólnych działań oraz obserwacji zachowania wychowanka po jego powrocie do bursy przez wszystkich wychowawców.10. Pedagog bursy planuje dalszą strategię postępowania w oparciu o zalecenia specjalisty (psychiatry), które ma na celu zapewnienie wychowankowi bezpieczeństwa w bursie, a także atmosfery życzliwości i wsparcia. Ponadto przekazuje rodzicom informacje o możliwościach uzyskania pomocy psychologiczno-pedagogicznej poza bursą.§ 5Postępowanie w przypadku podjęcia przez wychowanka próby samobójczej poza terenem bursy1. Jeśli próba samobójcza ma miejsce poza bursą, a rodzic poinformował o zajściu bursę, dyrektor lub pedagog przekazuje rodzicom informacje dotyczące pomocy psychologiczno-pedagogicznej.2. O próbie samobójczej dyrektor informuje grono pedagogiczne pod rygorem tajemnicy służbowej, w celu podjęcia wspólnych działań oraz obserwacji zachowania wychowanka po jego powrocie do bursy przez wszystkich wychowawców.3. Pedagog bursy planuje dalszą strategię postępowania w oparciu o zalecenia specjalisty (psychiatry), które ma na celu zapewnienie wychowankowi bezpieczeństwa w bursie, a także atmosfery życzliwości i wsparcia. Ponadto przekazuje rodzicom informacje o możliwościach uzyskania pomocy psychologiczno-pedagogicznej poza bursą.§ 6Postępowanie w przypadku śmierci samobójczej wychowanka1. W przypadku śmierci ucznia w wyniku samobójstwa dyrektor bursy informuje organ prowadzący i nadzorujący bursę o zaistniałej sytuacji.2. Pedagog bursy oraz wychowawcy udzielają pomocy psychologicznopedagogicznej innym wychowankom bursy.PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU UJAWNIENIA CYBERPRZEMOCY1. W przypadku zgłoszenia lub zauważenia przez wychowawcę przypadku cyberprzemocy wśród wychowanków zobowiązany on jest do poinformowania dyrektora bursy.2. Wychowawca przeprowadza rozmowę z ofiarą cyberprzemocy oraz kierują do pedagoga w celu udzielenia wsparcia.3. Wychowawca ustala okoliczności zdarzenia i ewentualnych świadków, zabezpieczają dowody i ustalają tożsamość sprawcy cyberprzemocy.4. Wychowawca powiadamia rodziców poszkodowanego wychowanka o zdarzeniu i działaniach podjętych w internacie.5. Dyrektor bursy wyciąga konsekwencje wobec sprawcy przemocy.6. Dyrektor bursy przekazuje sprawę na policję. Sprawę może również zgłosić uczeń pełnoletni, jeżeli uczeń jest nieletni to rodzic lub opiekun prawny.7. Wychowawca monitoruje sytuacje wychowanka sprawdzając, czy nie są wobec niego podejmowane działania odwetowe ze strony sprawcy.8. Dyrektor bursy powiadamia o zdarzeniu i podjętych działaniach dyrektora szkoły, szkolnego wychowawcę, pedagoga, psychologa.PROCEDURA POSTĘPOWANIA PODCZAS CHOROBY WYCHOWANKA LUB WYPADKU NA TERENIE BURSY1. Wychowanek odczuwający objawy choroby niezwłocznie powiadamia o tym wychowawcę pełniącego dyżur, pedagoga lub dyrektora bursy.2. Po otrzymaniu informacji o stanie zdrowia wychowanka wychowawca, pedagog lub dyrektor bursy powiadamia rodziców/prawnych opiekunów o ewentualnej konieczności zabrania dziecka do domu.3. Pełnoletni wychowanek wymagający szybkiej pomocy lekarskiej kieruje się do lekarza sam.4. Niepełnoletni wychowanek wymagający szybkiej pomocy lekarskiej kieruje się do lekarza wraz z wychowawca lub pedagogiem wskazanym przez dyrektora.5. Chory wychowanek do czasu odebrania przez rodziców lub opiekunów prawnych pozostaje pod opieką wychowawcy pełniącego dyżur.6. W przypadku choroby wychowanek przebywa w domu aż do pełnego wyzdrowienia. Dotyczy to zwłaszcza „chorób sezonowych”.7. Rodzic / opiekun prawny zobowiązany jest do poinformowania wychowawcy o czasie nieobecności dziecka w bursie.8. W przypadku niepokojących objawów chorobowych wychowawca wzywa pogotowie ratunkowe i informuje dyrektora bursy.9. W razie wypadku wychowanka pierwszej pomocy przedmedycznej, w zależności od potrzeb, udziela wychowawca lub inna osoba będąca przy poszkodowanym.10. W celu udzielenia pomocy medycznej wychowawca wzywa pogotowie ratunkowe a następnie o fakcie informuje dyrektora bursy.11. Wychowawca zawiadamia rodziców / opiekunów prawnych o wypadku.12. Wychowawca obserwuje poszkodowanego do momentu przyjazdu karetki pogotowia.13. Wychowawca zabezpiecza miejsce wypadku, w razie potrzeby zapewnia opiekę poszkodowanemu.14. Po zakończeniu akcji ratunkowej wychowawca odnotowuje zajście w księdze raportów.PROCEDURA POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA, ŻE UCZEŃ JEST W STANIE WSKAZUJĄCYM NA SPOŻYCIE ALKOHOLU10. W przypadku, gdy wychowawca podejrzewa, że na terenie bursy wychowanek znajduje się pod wpływem alkoholu, powiadamia dyrektora bursy, który oddziela wychowanka od reszty społeczności.11. Głównym celem jest zapewnienie wychowankowi bezpieczeństwa.12. Wychowawca bezzwłocznie zawiadamia również rodziców lub opiekunów prawnych wychowanka, którzy zobowiązani są do natychmiastowego przybycia do placówki.13. Po przybyciu rodziców lub opiekunów prawnych do bursy dyrektor przeprowadza rozmowę o zaistniałej sytuacji, informuje o konsekwencjach łamania regulaminy bursy i po konsultacji ustala termin spotkania z pedagogiem. Po ustaleniach sporządzona zostaje notatka nt. form współpracy bursy z rodzicami oraz zaistniałego zdarzenia. Rodzic lub prawny opiekun zabiera wychowanka do domu.14. W przypadku braku możliwości współpracy z rodzicami lub opiekunami prawnymi , o pozostawieniu wychowanka w bursie czy też przewiezieniu go do placówki służby zdrowia bądź przekazaniu go do dyspozycji funkcjonariuszom policji decyduje dyrektor bursy po konsultacji z wychowawcą grupy i pedagogiem.15. W przypadku gdy wychowanek jest pod wpływem alkoholu i zachowuje się agresywnie, a pracownicy bursy oraz rodzice lub opiekunowie prawni nie maja wpływu na jego zachowanie, dyrektor bursy zawiadamia najbliższą jednostkę policji.16. W przypadku wychowanka, u którego stwierdzono stan nietrzeźwości (stężenie we krwi powyżej 0,5‰ alkoholu w 1 dm3), a rodzice lub opiekunowie prawni nie wyrażają woli współpracy, policja ma możliwość przewiezienia w/w wychowanka do policyjnej izby dziecka. O fakcie policja informuje rodziców lub opiekunów prawnych.17. Uczeń, który był na terenie bursy pod wpływem alkoholu, otrzymuje naganę dyrektora oraz zostaje pozbawiony prawa do pobytu w bursie na minimum siedem dni.18. W celu rozwiązania problemu związanego ze spożywaniem przez wychowanka alkoholu pedagog podejmuje następujące działania:a. prowadzi rozmowę z rodzicami wychowanka w czasie której wspólnie ustalają dalsze działania wobec dziecka, zasady współpracy między rodzicami a bursą oraz możliwość uzyskania pomocy specjalistycznej,b. prowadzi rozmowę interwencyjną z wychowankiem,c. diagnozuje wstępnie sytuację wychowanka dotyczącą problemu spożywania alkoholu. Wychowanek wymagający pomocy specjalistycznej kierowany jest do psychologa szkolnego lub do terapeuty uzależnień.d. Wychowanek w obecności rodziców podpisuje kontrakt, w którym zobowiązuje się do wypełniania określonych reguł zachowania.19. Brak współpracy z rodzicami oraz dalsze łamanie zasad przez wychowanka spowoduje konieczność podjęcia działań:a. sprawa zostanie zgłoszona przez dyrektora bursy do sądu rodzinnego w związku z zagrożeniem demoralizacją,b. zostaną zastosowane wobec wychowanka określone w regulaminie bursy konsekwencje dyscyplinarne,c. spożywanie alkoholu na terenie bursy przez wychowanka, który ukończył 17 rok życia stanowi wykroczenie z art. 43 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. O fakcie tym dyrektor bursy ma prawo powiadomić policję. Dalsze postępowanie leży w kompetencji tej instytucji.PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU AGRESYWNEGO ZACHOWANIA WYCHOWANKA20. Wychowawca będący świadkiem przejawów agresji wśród młodzieży reaguje na takie zachowanie i przerywa je w sposób spokojny oraz stanowczy.21. Wychowawca o zaistniałym fakcie informuje pedagoga bursy i dyrektora.22. Dyrektor wraz z wychowawcą ustala okoliczności zdarzenia.23. Dyrektor przeprowadza rozmowę ze stronami konfliktu. Wychowankowie zostają pod opieką pedagoga, którego celem jest podjęcie kolejnych działań łagodzących konflikt.24. Wychowawca, znając okoliczności zdarzenia, o sytuacji powiadamia rodziców lub opiekunów prawnych wychowanków i w razie konieczności wzywa ich do placówki.25. W sytuacji, gdy czyn popełniony przez ucznia nosi znamiona czynu karalnego lub tożsamość sprawcy nie jest znana, dyrektor bursy powiadamia o sprawie Policję.26. Wychowawca sporządza notatkę dotyczącą zaistniałej sytuacji oraz form współpracy z wychowankiem.27. Pedagog przeprowadza rozmowę z rodzicami wychowanka mającego problemy z zachowaniem oraz z samym wychowankiem, mającą na celu:a. Analizę przyczyn niewłaściwego zachowaniab. Zobowiązanie rodziców do systematycznej współpracy z placówkąc. Poinformowanie o konsekwencjach czynu wychowankad. Sugerowanie form oddziaływań psychologicznych na wychowanka w celu zmiany zachowaniae. Spisanie podjętych decyzji w formie kontraktu określającego formy i cele pomocy dot. zmiany zachowania, zadania dla wychowanka, czas na poprawę.28. W przypadku wandalizmu rodzice (prawni opiekunowie) wychowanka uiszczają opłatę za naprawienie szkody.29. W przypadku powtarzających się zachowań agresywnych, świadczących o demoralizacji wychowanka, dyrektor w porozumieniu z wychowawcą i pedagogiem zwraca się do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich SąduRejonowego o rozważenie celowości zastosowania środka wychowawczego.30. W sytuacji, gdy zachowania agresywne powtarzają się, a wychowanek ukończył 17 lat i wykorzystano wszystkie proponowane oddziaływania wychowawcze, dyrektor bursy w porozumieniu z wychowawcą oraz pedagogiem składa doniesienie na Policję.31. W sytuacji agresywnego zachowania wychowanka w stosunku do pracownika bursy, pracownik o powyższym fakcie informuje dyrektora.PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADK PODEJRZENIA, ŻE WYCHOWANEK JEST POD WPŁYWEM NARKOTYKÓW LUB INNYCH ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH.32. Wychowawca, który podejrzewa, że wychowanek jest pod wypływem narkotyków lub innych środków psychoaktywnych oddziela wychowanka od reszty społeczności oraz zgłasza to dyrektorowi bursy i pedagogowi.33. Bezzwłocznie zawiadamiani są również przez wychowawcę rodzice wychowanka o podejrzeniu naruszenia regulaminu bursy. Informuje o zamiarze wykonania wychowankowi testu na obecność narkotyków. Jeśli rodzice nie zgadzają się na wykonanie testu:a. Należy powiadomić ich o konieczności odebrania wychowanka do godz. 22:00. W przeciwnym razie do wychowanka zostanie wezwana policja z prośbą o wykonanie testu.b. Jeśli rodzice odbiorą wychowanka będzie on mógł powrócić do bursy jedynie po okazaniu negatywnego wyniku testu na obecność narkotyków, wykonanego przez rodziców na terenie bursy.34. Wychowawca w obecności innego pracownika pedagogicznego przeprowadza test, którego wynik zostaje zapisany w notatkach bursy z wymienieniem osoby będącej świadkiem wykonania testu.35. W przypadku zagrożenia zdrowia wychowanka, bursa zapewnia mu niezbędną opiekę medyczną (np. wzywane jest pogotowie).36. Policja jest wzywana w przypadku:a. gdy zachowanie wychowanka zagraża bezpieczeństwu jego i innych osób,b. znalezienia na terenie bursy nielegalnych lub „nieznanych a podejrzanych” substancji psychoaktywnych,c. gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, że uczeń może posiadać nielegalne substancje psychoaktywne a rodzice odmawiają wykonania testu.37. W celu wezwania policji należy kontaktować się pod numerem 112 lub 47 781 91 03 – Komisariat Policji Szczecin - Pogodno.38. W celu rozwiązania problemu związanego ze stwierdzeniem lub podejrzeniem, że wychowanek jest na terenie bursy pod wpływemnarkotyków lub innych substancji psychoaktywnych, pedagog podejmuje następujące działania:a. ustala jak najbliższy termin spotkania z wychowankiem i jego rodzicami,b. prowadzi rozmowę interwencyjną z wychowankiemc. prowadzi rozmowę z rodzicami w czasie której wspólnie ustalają dalsze działania wobec dziecka, zasady współpracy między rodzicami a bursą oraz (ewentualnie) możliwość uzyskania pomocy specjalistycznej,d. wychowanek w obecności rodziców podpisuje kontrakt, w którym zobowiązuje się do przestrzegania określonych reguł zachowania,e. nadzór nad wypełnianiem kontraktu przez wychowanka sprawują rodzice i pedagog.39. Wychowankowie wymagający pomocy specjalistycznej są kierowani do odpowiedniej placówki.40. Brak współpracy ze strony rodziców oraz dalsze łamanie zasad przez wychowanka spowodują konieczność podjęcia działań:a. zastosowanie określonych w regulaminie bursy konsekwencji dyscyplinujących,b. zgłaszanie sprawy do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich odpowiedniego sądu rejonowego.41. Karnemu skreśleniu z listy wychowanków, ze skutkiem natychmiastowym, podlega wychowanek, który:a. na terenie bursy posiadał narkotyki lub inne środki psychoaktywne,b. kilkukrotnie (min. 2 razy) przebywał na terenie bursy pod wpływem narkotyków lub innych środków psychoaktywnych.42. W grupie wychowawczej wychowanka, który dopuścił się złamania obowiązujących zasad, pedagog przeprowadza dodatkowe zajęcia profilaktyczne.PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU STWIERDZENIA KRADZIEŻY LUB NISZCZENIA MIENIA PRZEZ WYCHOWANKA1. W przypadku zgłoszenia kradzieży wychowawca pełniący dyżur ma obowiązek ustalić na podstawie zeznań poszkodowanego okoliczności zdarzenia.2. Wychowawca przeprowadza wywiad środowiskowy (wśród kolegów poszkodowanego i innych osób przebywających w czasie zdarzenia w bursie, sprawdza monitoring) celem ustalenia okoliczności kradzieży.3. Wychowawca powiadamia dyrektora bursy.4. Wychowawca wzywa wsparcie w osobach dostępnych (inny wychowawca, pedagog, dyrektor bursy) oraz nakazuje okazanie rzeczy wychowankowi podejrzanemu w celu potwierdzenia zarzutu. W razie odmowy wychowawca zabezpiecza pokój i powiadamia policję.5. Wychowawca powiadamia rodziców lub opiekunów prawnych o zaistniałej sytuacji m.in. o wezwaniu policji.6. Dyrektor bursy bądź wyznaczona przez niego osoba powiadamia rodziców/opiekunów prawnych zarówno podejrzanego, jak i poszkodowanego wychowanka o podjętych działaniach wychowawczych mających na celu wyjaśnienie sprawy.7. Wychowawca informację o zaistniałym incydencie wpisuje w kartę indywidualną wychowanka.8. W oparciu o regulamin bursy, dyrektor bursy wspólnie z wychowawcami podejmują środki wychowawcze i przekazują rodzicom/opiekunom prawnym informacje o wyciągniętych konsekwencji w stosunku do ich dziecka.9. W przypadku gdy wartość kradzieży lub wartość zniszczenia przekracza kwotę zgodną z aktualnym stanem prawnym dyrektor bursy zgłasza sprawę policji.10. W przypadku niewykrycia sprawcy kradzieży sprawa zostaje umorzona.11. Bursa nie ponosi odpowiedzialności materialnej za mienie prywatne znajdujące się w pokojach mieszkalnych.PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU STWIERDZENIA W POMIESZCZENIU OBECNOŚCI INSEKTÓW ZAGRAŻAJACYCH ZDROWIU MIESZKAŃCÓW BURSY1. W celu zapobieżenia ewentualnym pojawienia się w pomieszczeniach bursy insektów zagrażających zdrowiu i komfortowi życia mieszkańców dyrektor bursy zadba o okresową, prewencyjną dezynsekcje pomieszczeń.2. W celu zapobieżenia ewentualnym pojawienia się w pomieszczeniach bursy insektów zagrażających zdrowiu i komfortowi życia mieszkańców wychowawca grupy przeprowadzi regularną kontrolę stanu pościeli oraz tapczanów wychowanków. Kontrolę tę należy odnotować w dzienniku zajęć grupy wychowawczej.3. W przypadku wykrycia obecności insektów, lub zgłoszenia takiego przypadku przez wychowanka wychowawca grupy lub w przypadku jego nieobecności wychowawca z tego samego piętra dopilnuje, aby:a. wychowankowie zamieszkujący dany pokój otrzymali czysty komplet pościeli wraz z kołdrą i poduszką,b. do czasu usunięcia insektów pokój pozostał niezamieszkany,c. wychowankowie pozostawili w opuszczanym pokoju dotychczas używany komplet pościeli wraz z kołdrą i poduszką oraz innymi przedmiotami służącymi do snu,d. rodzice wychowanków pokoju zostali poinformowani o zdarzeniu i podjętych działaniach,e. w ogólnych notatkach bursy pojawiła się adnotacja o zaistniałym zdarzeniu,f. w notatkach wychowanków pojawiał się adnotacja o rozmowach z rodzicami.4. Wychowawca grupy lub w przypadku jego nieobecności wychowawca z tego samego piętna niezwłocznie powiadomi o zdarzeniu dyrektora bursy, który ustali z firmą dezynsekcyjną datę przeprowadzenia zabiegów.5. Zainfekowane meble podlegają 2 tygodniowej kwarantannie po której dokonana zostanie ocena ich dalszej użyteczności w bursie.6. Wychowankowie mogą powrócić do pokoju po terminie ustalonym z firmą dezynsekcyjną.PROCEDURA EWAKUACJI WYCHOWANKÓW, PRACOWNIKÓW I INNYCH OSÓB Z OBIEKTÓW BURSY TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO W SZCZECINIE1. Podstawy uruchomienia alarmu:a. Pożar (gdy nieskuteczna jest likwidacja pożaru podręcznymi środkami),b. Zamach terrorystyczny (otrzymanie informacji o podłożeniu ładunku wybuchowego lub innego środka niebezpiecznego),c. Zagrożenie środkami chemicznymi (jeżeli czas dojścia skażonego obłoku powietrza jest większy niż 15 minut)d. Zagrożenie toksycznymi środkami przemysłowymi (TSP),e. Inne.2. . Sposób ogłoszenia/odwołania alarmu:a. SYGNAŁ ALARMOWY – sygnał dźwiękowy – dźwięki trwające 10 sekund, powtarzane przez 3 minuty, czas przerw pomiędzy dźwiękami około 10 sekund.b. SYGNAŁ ODWOŁUJĄCY ALARM – sygnał dźwiękowy – dźwięk ciągły trwający 3 minuty.c. W przypadku braku możliwości użycia sygnału dźwiękowego stosuje się słowny komunikat:i. Uruchomienie alarmu: „uwaga ogłaszam alarm (rodzaj zagrożenia) dla bursy salezjańskiej w Szczecinie”ii. Odwołania alarmu: „uwaga odwołuję alarm (rodzaj zagrożenia) dla bursy salezjańskiej w Szczecinie”3. Dyrektor przekazuje komunikat o ewakuacji do wychowawców grup, na tej podstawie w bursie ogłasza się alarm i przystępuje do natychmiastowej ewakuacji.4. Komunikat o ewakuacji powinien być doprowadzony do wszystkich osób znajdujących się w budynku bursy.5. Wszystkie osoby, które zauważą zagrożenie zobowiązane są niezwłocznie powiadomić wychowawców, lub dyrektora bursy.6. Drogi ewakuacyjne oraz miejsca zbiórki:a. W razie wystąpienia zagrożenia wszystkie osoby znajdujące się na terenie bursy ewakuują się na miejsce zbiórki zgodnie ze schematami ewakuacji umieszczonymi na korytarzu każdej kondygnacji budynku.b. W zależności od miejsca powstania zagrożenia dopuszcza się zmianę dróg oraz wyjść ewakuacyjnych. Wychowawca sprowadza wychowanków najbliższą klatką schodową do wyjścia z budynku na miejsce zbiórki.7. Miejsca zbiórki ewakuacyjnej bursy jest utwardzony plac parkingowy przy kaplicy rektoralnej.8. Obowiązki poszczególnych pracowników:a. Dyrektor:i. podejmuje decyzję o zakresie ewakuacji (pełnej lub częściowej),ii. nadzoruje przestrzeganie ustaleń zawartych w niniejszej procedurze,iii. nakazuje powiadomienie specjalistycznych służb ratowniczych,iv. nakazuje uruchomienie elementów zabezpieczenia procesu ewakuacji w szczególności: ochrona dokumentacji, otwarcie wyjść ewakuacyjnych,v. wprowadza zakaz wejścia i wjazdu na teren bursy osób postronnych,vi. organizuje akcję ratowniczą,vii. zarządza ewakuację samochodów z parkingu,viii. określa miejsce deponowania ewakuowanego mienia,ix. współdziała ze specjalistycznymi służbami ratowniczymi (PSP, Policją, Pogotowiem Ratunkowym, Pogotowiem Energetycznym itp.).b. Koordynator ewakuacji (wyznaczony pracownik)i. koordynuje działania związane z ogłoszeniem alarmu,ii. nadzoruje prawidłowy przebieg ewakuacji,iii. zlicza ilość osób przybywających na miejsce zbiórki,iv. sporządza protokół z przebiegu ewakuacji,c. Pracownik sekretariatu, lub inny wyznaczony pracownik:i. zgodnie z decyzją Dyrektora Centrum powiadamia odpowiednie służby (straż pożarną, policję, pogotowie ratunkowe itp.),ii. nadzoruje zabezpieczenie (ewakuację) ważnego mienia, dokumentów, pieczęci itp.d. Pracownik portierni:i. ogłasza alarm za pomocą dzwonka oraz przy pomocy komunikatu słownego podawanego przez radiowęzeł,ii. otwiera oraz blokuje drzwi wejściowe przed zamknięciemiii. Opuszcza budynek jako ostatni i informuje dyrektora bursy o zakończonej ewakuacji.e. Wychowawca dyżurującyi. Nadzoruje wyjście młodzieży z budynku bursy,ii. Zna ilość Wychowanków wyprowadzanych z bursy i przez cały czas trwania ewakuacji kontroluje stan osobowy. O wszelkich rozbieżnościach niezwłocznie powiadamia Dyrektora bursy i przedstawiciela służb ratowniczych.f. Pozostali pracownicy oraz inne osoby przebywające na terenie bursy z chwilą ogłoszenia alarmu niezwłocznie opuszczają budynek i udają się na miejsce zbiórki.9. Ogólne zasady postępowania podczas ewakuacjia. Ściśle stosować się do przekazywanych zaleceń,b. Wyłączyć i zabezpieczyć wszystkie urządzenia elektryczne,c. Zakończyć pracę sprzętu komputerowego oraz zabezpieczyć dane informatyczne przed dostępem osób niepowołanych,d. Przygotować do ewakuacji (zabezpieczyć) ważne wytypowane mienie, dokumenty, pieczęcie, środki finansowe itp.,e. Pozamykać okna,f. Wytypowane osoby do działań zabezpieczających ewakuację winny przystąpić do wykonywania przypisanych im zadań,g. Wszystkie osoby opuszczające bursę powinny zabrać rzeczy osobiste i przystąpić do ewakuacji postępując zgodnie z postępującymi zaleceniami i udać się na wyznaczone miejsce ewakuacji,h. Nie zamykać pomieszczeń,i. Wychowawcy informują dyrektora o opuszczeniu budynku bursy przez grupy wychowawcze,j. Wychowawcy na miejscu ewakuacji sprawdzają obecność i przekazują informację do prowadzącego ewakuację,k. Na miejscu ewakuacji wychowawca i wychowankowie przebywają do czasu otrzymania stosownej informacji co do powrotu lub niemożności powrotu do budynku bursy.

 

 

BURSA-TS.SZCZECIN.PL

BURSA-TS.SZCZECIN.PL

sekretariat@bursa-ts.szczecin.pl

Bursa Towarzystwa Salezjańskiego

ul. Ku Słońcu 124

71-080 Szczecin 

 

Sekretariat:  tel. 882 341 967

Księgowość:  tel. 882 341 967

Fax: 91 485 48 84 

Portiernia:  tel. 91 48 35 123 

Dyrekcja:  tel. 511 456 144

Wychowawcy:  tel. 882 341 969